Pagina wordt ingeladen ...

1
Vragen of informatie? +32 9 225 50 45

Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Definities
1.1. “Vanhoutteghem Boutique”: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANHOUTTEGHEM” handelend onder de handelsnaam “Vanhoutteghem Boutique” met zetel te 9000 Gent, Dampoortstraat 2, België, BTW BE-0442.570.715, RPR Gent, afdeling Gent;
1.2. “Vanhoutteghem Time & Jewelry”: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANHOUTTEGHEM” handelend onder de handelsnaam “Vanhoutteghem Time & Jewelry” met zetel te 9000 Gent, Dampoortstraat 1-3, België, BTW BE-0442.570.715, RPR Gent, afdeling Gent;
1.3. “Vanhoutteghem”: Vanhoutteghem Boutique en/of Vanhoutteghem Time & Jewelry;
1.4. “Klant”: Elke natuurlijke persoon die handelingsbekwaam, ouder dan 18 jaar is en die een bestelling plaatst bij Vanhoutteghem middels haar Webshop;
1.5. “Producten”: Alle juwelen en horloges die deel uitmaken van het gamma van Vanhoutteghem en dewelke via de Webshop worden verkocht;
1.6. “Webshop”: www.vanhoutteghem.com
 
2. Toepassingsgebied voorwaarden
2.1. Alle commerciële relaties tussen Vanhoutteghem en de Klant worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): (i) de bevestigingsmail uitgaande van Vanhoutteghem; (ii) deze algemene voorwaarden (hierna “AV”); (iii) het Belgische recht.
2.2. De AV zullen steeds beschikbaar zijn op de Webshop en Vanhoutteghem verbindt zich ertoe om alvorens de Klant overgaat tot het plaatsen van zijn/haar bestelling/aankoop de AV ter kennis te brengen van de Klant. Door zijn bestelling/aankoop, erkent de Klant bijgevolg kennis genomen te hebben van deze AV en deze te aanvaarden. Deze AV hebben steeds voorrang op deze van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.
2.3. De AV doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Klant worden verleend krachtens de Belgische wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.
2.4. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door Vanhoutteghem van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt Vanhoutteghem niet het recht dit later in te roepen.
2.5. Vanhoutteghem behoudt zich het recht voor om haar AV op ieder moment aan te passen of te wijzigen na voorafgaande schriftelijke (elektronische) kennisgeving aan de Klant. De gewijzigde AV zijn slechts van toepassing op bestellingen geplaatst en/of overeenkomsten tot stand gekomen nadat de wijzigingen werden doorgevoerd en ter kennis gebracht aan de Klant.
2.6. De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze AV of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In dergelijk geval zullen Vanhoutteghem en de Klant onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van de AV. Komen Vanhoutteghem en de Klant niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.
 
3. Catalogi, nieuwsbrieven, publicitaire aankondigingen en aanbod
3.1. Catalogi, brochures, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen, alsook de vermeldingen op de Webshop zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De vermelde prijs, beschrijving en eigenschappen van de Producten zijn louter indicatief en niet bindend voor Vanhoutteghem. Afbeeldingen geven louter een indicatie, zonder dat een identieke kleur kan geëist worden.
3.2. Het aanbod aan Producten op de Webshop geldt steeds zolang de voorraad strekt en Vanhoutteghem behoudt te allen tijde het recht voor om het aanbod te wijzigen en/of de verkoop van bepaalde Producten stop te zetten zonder voorafgaandelijke verwittiging.
 
4. Totstandkoming overeenkomst
4.1. Een aankoop, afgesloten middels de Webshop, komt pas tot stand bij ontvangst door de Klant van de bevestigingsmail van Vanhoutteghem, zelfs wanneer deze door de Klant wordt ontvangen in het “spam”-postvak van zijn emailaccount. Deze bevestigingsmail wordt pas verzonden door Vanhoutteghem op voorwaarde (i) dat het/de bestelde Product(en) nog in voorraad is/zijn en (ii) van correcte betaling van de bestelling door de Klant.
4.2. Vanhoutteghem behoudt zich steeds het recht voor om bijkomende informatie op te vragen aangaande de Klant, diens activiteiten of kredietwaardigheid en bij gebreke hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren of op te schorten. Bestellingen waaruit blijkt dat de Klant de intentie heeft om de Producten zelf weder te verkopen, kan Vanhoutteghem weigeren uit te voeren.
 
5. Account Webshop
5.1. Om een bestelling via de Webshop te plaatsen, dient de Klant zich niet voorafgaandelijk te registeren. De Klant kan er aldus voor opteren om de bestelling te plaatsen zonder dat deze in het bezit is van een account.
5.2. Ingeval de Klant er toch voor opteert een account aan te maken, gelden volgende bepalingen:
- Een account is persoonlijk en onoverdraagbaar. Een login bestaat uit een accountnaam en een persoonlijke toegangscode. De Klant is gehouden zorgvuldig om te gaan met diens accountnaam en toegangscode en deze geheim te houden;
- De Klant is volledig aansprakelijk voor het gebruik/misbruik van diens account, ongeacht of dit gebruik met of zonder toestemming geschiedt. De Klant zal Vanhoutteghem onmiddellijk informeren over eventueel misbruik van diens account. Vanhoutteghem kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld door het gebruik/misbruik van accounts door anderen dan de accounthouder, ook in
het geval van hacking van een account. De Klant vrijwaart en stelt Vanhoutteghem volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden in dit kader.
5.3. Vanhoutteghem is gerechtigd een individueel account – na voorafgaandelijke verwittiging – tijdelijk te deactiveren of definitief stop te zetten (naar gelang het geval):
- In geval een vermoeden bestaat dat het account gehackt is of wordt gebruikt dor een onbevoegde derde;
- Wanneer de Klant herhaaldelijk heeft nagelaten een uitstaande betalingsverplichting te voldoen;
- In geval van een schending van onderhavige AV en de contractuele verplichtingen door de Klant.
 
6. Annulering
6.1. Vanhoutteghem heeft het recht om de bestelling te annuleren, in het geval deze is gebaseerd op foutieve informatie van de Klant of wanneer Vanhoutteghem vermoedt dat de Klant beroep doet op Vanhoutteghem omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd (bv. verkoop met het oog op wederverkoop). In dergelijk geval is de Klant ertoe gehouden minstens de reeds door Vanhoutteghem gedragen kosten te vergoeden (met een minimum van 200 euro), en dit onverminderd het recht op vergoeding van hoger bewezen schade.
6.2. Bovendien geldt dat, in het geval Vanhoutteghem zich voorafgaandelijk aan of tijdens de uitvoering van de bestelling, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat ziet om uitvoering te geven aan de bestelling (bv. niet meer voorradig zijn van Producten), zal Vanhoutteghem hiervan de Klant zo snel mogelijk, maar in elke geval binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Enkel wanneer geen alternatieve oplossing voor handen is, zal Vanhoutteghem de overeenkomst annuleren en de reeds betaalde gelden binnen de 14 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald. In geen geval kan dan een schadevergoeding worden geëist van Vanhoutteghem.
6.3. Annulatie door de klant is kosteloos, op voorwaarde dat het Product nog niet verzonden is door Vanhoutteghem. Hierna kan de Klant – enkel indien deze als consument wordt gekwalificeerd en indien de verkoop via de Webshop tot stand is gekomen – enkel nog gebruik maken van zijn/haar herroepingsrecht overeenkomstig Artikel 7.
 
7. Het herroepingsrecht
7.1. Algemeen
De Klant beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de Producten aangekocht via de Webshop. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden(en) de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Ingeval de Klant niet de hoedanigheid van consument heeft, beschikt hij in geen geval over een recht tot herroeping en zijn onderhavige bepalingen in verband met het herroepingsrecht niet van toepassing.
7.2. Uitzondering op het herroepingsrecht
Onverminderd artikel 7.1, geniet de Klant evenwel niet van een herroepingsrecht wanneer het Product volgens specificaties van de Klant is vervaardigd, aangepast of verwerkt (i.e. maatwerk), zoals bv. het aanbrengen van een gravering in een ring op vraag van de Klant of het bestellen van een ringmaat die in eerste instantie niet op de Webshop aangeboden werd. Het verkleinen van een horloge door het uithalen van schakels wordt evenwel niet beschouwd als maatwerk. In ieder geval zal Vanhoutteghem het aantal uitgehaalde schakels nauwkeurig vermelden.
7.3. Uitoefening herroepingsrecht
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Vanhoutteghem via een ondubbelzinnige verklaring per post of per mail op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping maar is hiertoe niet verplicht. Dit modelformulier dient elektronisch te worden ingevuld en opgestuurd via de Webshop middels volgende link. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal Vanhoutteghem de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (vb. per email/post) een ontvangstbevestiging van diens herroeping sturen.
Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vooraleer de herroepingstermijn is verstreken.
7.4. Gevolgen uitoefening herroepingsrecht
Bij geldige herroeping door de Klant, ontvangt hij terugbetaling van alle kosten die hij op dat moment heeft gemaakt, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Vanhoutteghem geboden goedkoopste standaardlevering) en dit niet later dan 14 kalenderdagen nadat Vanhoutteghem op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant de overeenkomst te herroepen.
Vanhoutteghem betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd.
In ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Vanhoutteghem mag wachten met de terugbetaling tot zij de Producten heeft terug gekregen of de Klant heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.
De Klant dient de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn besluit de overeenkomst te herroepen aan Vanhoutteghem heeft meegedeeld, aan Vanhoutteghem terug te zenden of te overhandigen. Terugzending gebeurt op risico van de Klant. De Klant is op tijd als hij de Producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de Producten komen voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen.
7.5. Terugbetaling leveringskosten
De terugbetaling van de leveringskosten door Vanhoutteghem verloopt steeds pro rata. (Vb.: Klant koopt 2 Producten aan en stuurt 1 terug bij herroeping. In dat geval dient Vanhoutteghem de leveringskosten maar voor 50% terug te betalen.) Wanneer Vanhoutteghem echter gebruikt maakt van een forfaitaire leveringskost, zal zij bij een gedeeltelijke herroeping niet gehouden zijn om enige leveringskost terug te betalen.
7.6. Ingebruikname/verpakking
Het teruggezonden Product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. De Klant is evenwel aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de Producten vast te stellen (vb. krassen, het afhalen van de sticker op de horloge of het afknippen van tag).
Bovendien dient het Product in de originele verpakking teruggezonden te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij het Product geleverde toebehoren (vb. extra schakels van horloge).
 
8. Prijs
8.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. Eventuele kosten voor levering zullen steeds afzonderlijk worden vermeld.
8.2. De Producten zullen steeds worden verkocht aan de prijzen zoals vermeld op de Webshop op het ogenblik van de aankoop/bestelling.
 
9. Betaling
9.1. Bestellingen via de Webshop kunnen louter door de Klant online betaald worden via een bijzondere betalingsmodule voorzien op de Webshop.
Voor de verwerking van een online transactie doet Vanhoutteghem een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Vanhoutteghem heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant.
9.2. Tenzij wanneer de Klant bij zijn bestelling een ondernemingsnummer opgeeft, zal de Klant bij de levering geen factuur ontvangen. Te allen tijde kan de klant wel een kopie van de factuur.
9.3. Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door Vanhoutteghem, behoudens wanneer partijen hiervan schriftelijk afwijken.
9.4 Bij betaling met creditcard zal het bedrag op het moment van de transactie direct in rekening worden gebracht.
 
10. Elektronische facturatie
10.1. Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door Vanhoutteghem, behoudens schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen.
 
11. Termijnen van levering
11.1. Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het te verwachten tijdstip van levering, zoals meegedeeld op de Webshop en/of in de bevestigingsmail, steeds bij benadering en niet bindend. Tenzij in het geval van opzet en/of zware fout, kan het overschrijden van de voorziene termijn aldus geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of beëindiging van de overeenkomst ten laste van Vanhoutteghem.
11.2. De voorziene leveringstermijnen vervallen automatisch, in geval:
- Vanhoutteghem niet tijdig beschikt over alle noodzakelijke gegevens, specificaties en instructies van de Klant;
- Van wijzigingen in de bestelling;
- Van overmacht en/of hardship, zoals omschreven in artikel 16.
 
12. Wijze van levering
12.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen de Producten steeds DELIVERED AT PLACE (DAP - Incoterms® 2020) geleverd worden op het door de Klant opgegeven leveringsadres, dan wel op het door de Klant verkozen afhaalpunt. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de Producten gaat bijgevolg over op het ogenblik van de effectieve levering.
Bij afwezigheid van de Klant bij levering op het door de Klant opgegeven leveringsadres, wordt door de transportdienst een bericht achter gelaten op het leveringsadres met de mededeling dat de Klant de bestelling kan ophalen in het op het bericht vermelde postkantoor.
12.2. Eventuele bijkomende kosten van inontvangstname van de Producten zijn steeds ten laste van de Klant.
12.3. De manier waarop het transport plaatsvindt en de eigenlijke transportmiddelen worden door Vanhoutteghem naar redelijkheid bepaald.
12.4. Indien de Klant bij de levering de bestelling weigert of wanneer deze door de Klant niet binnen de termijn, zoals vermeld op het bericht (cfr. artikel 12.1 § 2), wordt afgehaald in het postkantoor, zal de bestelling terug gezonden worden naar Vanhoutteghem. De kosten van terugzending, alsook de hieraan verbonden kosten (zoals maar niet beperkt tot bewaar- en opslagkosten) zijn voor rekening van de Klant.
12.5. Vanhoutteghem behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen voor wat betreft om het even welke bestelling.
12.6. De Klant kan er ook voor opteren om het Product op te halen in het winkelpunt van Vanhoutteghem, indien dit bij de bestelling werd aangegeven.
 
13. Zichtbare/verborgen gebreken en klachten
13.1. De Klant moet direct bij de levering van de Producten een eerste verificatie uitvoeren, die onder meer betrekking heeft op: hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken en juiste locatie(s). De Klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering en in elk geval voor ingebruikname schriftelijk aan Vanhoutteghem over te maken.
13.2. De Klant geniet van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken gedurende een periode van 2 jaar en dit vanaf de datum van levering van de Producten (leveringsbon). Dergelijke garantie kan slechts worden ingeroepen op vertoon van de garantiekaart. In geen geval dekt deze garantie normale slijtage.
Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen de twee maanden na de ontdekking ervan door de Klant aan Vanhoutteghem te worden meegedeeld via het contactformulier op de Webshop, per post of per e-mail.
13.3. Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om het verder gebruik van het desbetreffende Product onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade en correcte bewaring van de Producten op straffe van onontvankelijkheid van de klacht/verlies van garantie.
13.4. De Klant mag in geen geval de Producten terugsturen aan Vanhoutteghem op grond van dit artikel zonder voorafgaandelijk akkoord van laatstgenoemde. Vanhoutteghem is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan teruggezonden Producten, tot wanneer deze door Vanhoutteghem in haar magazijnen werden aanvaard.
13.5. Geen aanspraak op vrijwaring door Vanhoutteghem voor verborgen gebreken of niet-conformiteit kan nog weerhouden worden na afloop van voormelde termijnen.
13.6. Indien Vanhoutteghem de klacht goedkeurt, heeft de Klant de keuze tussen: (i) kosteloze herstelling, dan wel (ii) vervanging van het Product. Wanneer het Product binnen een redelijke termijn kan worden hersteld, kan de Klant niet aandringen op een vervanging. Enkel wanneer een kosteloos herstel of kosteloze vervanging van het Product niet mogelijk is heeft de Klant recht op een passende prijsvermindering of op terugname van de betreffende Producten, met (gedeeltelijke) creditering aan de Klant.
13.7. De Klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.
 
14. Aansprakelijkheid
14.1. Met uitzondering van de vrijwaring door Vanhoutteghem volgens artikel 13, is de aansprakelijkheid van Vanhoutteghem steeds beperkt tot de prijs van de geleverde Producten en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
14.2. Het bestemmen van de Producten door de Klant zelf of door een derde, gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de Klant. Vanhoutteghem kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit deze bestemming.
14.3. De Klant kan evenmin aanspraak maken op vrijwaring door Vanhoutteghem:
- Voor indirecte of onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot schade aan derden of enige vervolgschade);
- Voor kennelijke vergissingen, zet- of drukfouten op de Webshop. Vanhoutteghem is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat betreft de juistheid en volledigheid van de beschikbare informatie.
- Voor vlekken, verkleuringen of andere veranderingen van de Producten ten gevolge van het inwrijven van de Producten met synthetische producten of met producten van slechte kwaliteit dan wel door het (herhaaldelijk) in contact komen met water, zeep en/of parfum;
- Voor verkleuringen van metalen onderdelen gezien dit onder meer afhankelijk is van de zuurtegraad van de huid van de persoon die het Product draagt;
- Voor schade ontstaan door het laten vallen van het Product of wanneer het tegen een harde ondergrond botst;
- Voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. In ieder geval is de Klant gebonden door een vrijwaringsplicht ten aanzien van Vanhoutteghem in het geval laatstgenoemde wordt aangesproken door een derde;
- Voor schade ontstaan door onoordeelkundig gebruik of ten gevolge van het gebruik van de Producten op een andere wijze dan waarvoor zij zijn ontwikkeld of bestemd;
- Voor gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage en/of onjuiste behandeling;
- Bijkomende schade ontstaan door verdere aanwending of toepassing door de Klant na de vaststelling van een gebrek;
- Schade veroorzaakt door overmacht of hardship.
14.4. De aansprakelijkheid van Vanhoutteghem kan enkel weerhouden worden door de rechtstreekse Klant van Vanhoutteghem, niet door derden.
 
15. Promoties
15.1. Promotionele toegiften door Vanhoutteghem, in welke vorm dan ook (zoals maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen en/of gratis verzending) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande. In ieder geval kunnen deze slechts op één bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.
15.2. Ingeval de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht voor Producten, die het voorwerp hebben uitgemaakt van een promotieactie, houdt Vanhoutteghem zich het recht voor om de prijs van de Producten die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van de herroeping te herberekenen.
Vb.: Een promotieactie die inhoudt dat bij aankoop van Product A, Product B aan de halve prijs kan worden verkregen. Klant herroept product A. Alsdan is niet langer voldaan aan de promotievoorwaarden en zal product B voor de volle prijs betaald moeten worden. Vanhoutteghem moet in dat geval de gelden maar terugstorten, conform artikel 7.4, met aftrek van het bijkomende gedeelte dat nog voor Product B betaald moest worden.
 
16. Overmacht/hardship
16.1. Partijen zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen veroorzaakt door overmacht of hardship.
Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van Vanhoutteghem en/of de Klant de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van derde partijen waarop Vanhoutteghem beroep doet, personeelstekort, dreiging of daden van terrorisme, staking, bedrijfsorganisatorische omstandigheden en epidemie en/of pandemie).
16.2. Voormelde situaties geven Vanhoutteghem resp. de Klant het recht de herziening en/of schorsing te vragen van de overeenkomst door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de Klant, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Indien de situatie van overmacht en/of hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, hebben beide partijen (zowel de partij geconfronteerd met de overmacht/hardship als de wederpartij) het recht de overeenkomst te beëindigen zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 
17. Intellectuele rechten
Vanhoutteghem garandeert te beschikken over de nodige licenties voor het aanbieden van haar Productenassortiment. Evenwel behoudt Vanhoutteghem alle auteursrechten of de aan haar gegunde rechten op de door haar opgemaakte ontwerpen, tekeningen, modellen, stalen, foto’s en Producten, zodoende de Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vanhoutteghem mag overgaan tot het kopiëren of gebruik van onder meer de Producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn.
 
18. Confidentialiteit
Beide partijen en hun personeel en aangestelden – waarvoor partijen zich sterk maken – verplichten zich om – behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij – geen confidentiële informatie betreffende de andere partij en de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen aan derden kenbaar te maken, te verspreiden of te gebruiken.
 
19. Persoonsgegevens
De Klant geeft aan Vanhoutteghem de toelating om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Vanhoutteghem handelt hierbij in overeenstemming met de privacyverklaring van Vanhoutteghem, de welke teruggevonden kan worden op haar Webshop.
 
20. Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken
20.1. Het Belgische recht is van toepassing.
20.2. Alle geschillen die tussen Vanhoutteghem en de Klant eventueel zouden kunnen rijzen over de geldigheid en de interpretatie van onderhavige AV dan wel over de uitvoering van overeenkomst, zullen zoveel mogelijk beslecht worden op minnelijke wijze. Zo beschikt de Klant-consument over de mogelijkheid om een klacht aanhangende te maken via het “Online Dispute Resolution”-platform (http://ec.europa.eu/odr/) bij wijze van alternatieve geschillenregeling.
Slagen Partijen er niet in een minnelijke oplossing te vinden, dan zal het hen vrij staan hun geschil voor te leggen aan de normaal bevoegde hoven en rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Vanhoutteghem, die uitsluitend bevoegd zijn (tenzij Vanhoutteghem hiervan uitdrukkelijk afwijkt).

Modelformulier voor herroeping

Het modelformulier voor herroeping is een formulier waarmee je als consument een aankoop kunt herroepen.